Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1
Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.inkubatorinspiracji.pl
 2. Sprzedawca
  Inkubator Inspiracji
  Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju
  Izabela Stefańska
  ul. Puchacza 6 / 1
  20-323 Lublin
  NIP: 9462392654 (PL9462392654)
  tel. +48 783 269 956
  [email protected]
 3. Klient - każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt - dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Operator płatności
  1. DOTPAY 
   Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
   https://www.dotpay.pl/
  2. STRIPE
   Stripe, Inc.
   Attn: Legal Notices (IP)
   510 Townsend Street
   San Francisco, CA 94103, USA
   https://stripe.com/en-pl/privacy
   https://stripe.com/en-pl
 10. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 12. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]
  2. pisemnie na adres:
   Inkubator Inspiracji
   Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju 
   Izabela Stefańska
   ul. Puchacza 6 / 1
   20-323 Lublin
  3. a także telefonicznie pod numerem: +48 783 269 956 w godz. 10:00 do 18:00 w dni robocze
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 
  mBank: 18 1140 2004 0000 3002 7501 5700

 

§ 4
Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

 

§ 5
Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcją:
  1. Wejdź na https://www.inkubatorinspiracji.pl i kliknij przycisk "Poznaj ceny" lub przewiń stronę w dół, aż zobaczysz dostępne do zakupu opcje.
  2. Kliknij przycisk "Kup w sklepie" pod wybraną opcją.
   Posiadasz ważny kod promocyjny? Nie przejmuj się, że wyświetlana cena jest wyższa. Kod wprowadza się w jednym z kolejnych kroków.
  3. Otworzy się strona produktu w naszym sklepie. Możesz wprowadzić liczbę sztuk (lub zostawić 1). Kliknij przycisk "Do koszyka"
   Posiadasz ważny kod promocyjny? Nie przejmuj się, że wyświetlana cena jest wyższa. Kod wprowadza się w jednym z kolejnych kroków.
  4. Wyświetla się podsumowanie koszyka. Możesz zmienić ilość sztuk. Następnie kliknij przycisk "Zamawiam".
   Posiadasz ważny kod promocyjny? Nie przejmuj się, że wyświetlana cena jest wyższa. Kod wprowadza się w następnym kroku.
  5. Jeżeli posiadasz ważny KOD PROMOCYJNY, wpisz go w polu po prawej stronie i kliknij przycisk "Użyj". Jeżeli kod jest ważny i został wpisany prawidłowo, cena obniży się do ceny promocyjnej.
  6. Wprowadź adres email i wybierz formę płatności. W znacznej większości przypadków formą płatności będzie DOTPAY, czyli szybkie przelewy z większości banków. Następnie kliknij przycisk "KONTYNUUJ".
  7. Uzupełnij swoje dane. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę (wystawianą po otrzymanej płatności) zaznacz dodatkowo pole "Chcę otrzymać fakturę VAT" i uzupełnij dane do faktury.
   Następnie kliknij przycisk "ZAMAWIAM I PŁACĘ".
  8. Zostaniesz przeniesiony do serwisu DOTPAY. Wybierz swój bank, z którego chcesz dokonać szybkiej płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami.
  9. Po dokonaniu płatności wyświetli się potwierdzenie zamówienia. Otrzymasz je także na podany adres email.
   DZIĘKUJEMY :-)
 3. Instrukcja opisana w punkcie 2. dostępna jest wraz z pomocami wizualnymi pod adresem:
  https://www.inkubatorinspiracji.pl/instrukcja
 4. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

 

§ 6
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa zakupionych produktów (produkty niematerialne) następuje poprzez przesłanie linka pozwalającego na aktywację konta dostępowego na naszej platformie szkoleniowej pod adresem https://www.inkubatorinspiracji.pl. Termin przesłania linka aktywacyjnego jest każdorazowo określony dla każdego produktu w opisie produktu.
 2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  1. DOTPAY - płatność poprzez szybkie płatności za pośrednictwem DOTPAY,
  2. STRIPE - płatność kartą za pośrednictwem STRIPE
   (jest to opcja wprowadzona na prośbę osób bez polskiego konta bankowego, wszystkie osoby posiadające polskie konto bankowe prosimy o korzystanie z opcji DOTPAY)
  3. TYLKO DLA PLACÓWEK płatność przelewem w terminie 14 dni – opcja przeznaczona wyłącznie dla placówek, które wymagają takiej formy płatności na podstawie faktury z terminem płatności
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

 

§ 7
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  2. zaakceptować warunki Regulaminu,
  3. kliknąć w przycisk “Zamawiam i płacę”
 2. Po kliknięciu przycisku “Zamawiam i płacę”,
  1. przy płatności za pośrednictwem szybkich płatności DOTPAY, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty
  2. przy płatności kartą za pośrednictwem STRIPE, podana karta Klienta zostanie obciążona kwotą zamówienia wyrażoną w złotych polskich (lub w przypadku gdy klient posługuje się inną walutą kwotą po przeliczeniu walutowym dokonywanym poprzez STRIPE)
  3. jeżeli wybraną formą płatności jest TYLKO DLA PLACÓWEK (przelew 14 dni) wszystkie niezbędne informacje związane z fakturą i danymi do płatności zostaną wyświetlone w potwierdzeniu zamówienia. Przy zaznaczeniu tej opcji płatności NIE NALEŻY ZAZNACZAĆ w formularzu zamówienia chęci otrzymania faktury (opcja faktury w formularzu dotyczy tylko zamówień, dla których faktura wystawiana jest po zaksięgowaniu płatności)
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności (lub potwierdzeniu złożenia zamówienia w przypadku opcji TYLKO DLA PLACÓWEK), Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Z chwilą kliknięcia przycisku " Zamawiam i płacę" Umowę uważa się za zawartą.
 5. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

 

§ 8
Reklamacje

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

 

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 2.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  2. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utarci prawo odstąpienia od umowy
 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 10
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 11
Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem:
https://www.inkubatorinspiracji.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2020 r.